Doelstelling?

Binnen de Ieperse industriezones langsheen het Kanaal Ieper-IJzer liggen nogal wat onbebouwde en onverharde terreinen. Een deel daarvan werd door de bedrijven verworven als reservegronden voor mogelijke uitbreiding van de bedrijven. Andere gronden behoren als permanente groenzones bij de functionele bedrijfsterreinen. In elk geval zijn deze terreinen eigendom van de bedrijven, en dus privaat domein.
Het gaat hierbij om diverse terreinen: sommige zijn relatief groot en omvatten meerdere hectaren. Andere terreinen zijn kleiner, maar goed gelegen om de beeldkwaliteit van de omgeving te optimaliseren.
De Werkgroep Natuur van de Ieperse Stedelijke Milieuraad nam in 2013 het initiatief om te onderzoeken op welke wijze deze gronden, op al dan niet tijdelijke wijze, op een meer natuurvriendelijke en ecologisch verantwoorde manier kunnen ingericht en/of beheerd worden. De werkgroep is zich hierbij zeer bewust van het feit dat deze gronden binnen een industriezone liggen, en dus de functie van industriële vestigingen voorop blijft staan.

Het project kent dan ook een dubbele doelstelling, afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden:
1) de realisatie van tijdelijke natuurwaarden op reservegronden;
2) de vergroening van onverharde terreinen met een permanent karakter.
Het spreekt vanzelf dat de bedrijven zelf hierbij steeds het laatste woord hebben, alles gebeurt in onderling overleg en op uitdrukkelijke goedkeuring van het bedrijf.

De Werkgroep biedt haar diensten aan voor wat betreft de uitwerking van concrete planning, de communicatie over het project, en praktische ondersteuning bij de realisaties, enz. Hierbij wordt ook steeds gestreefd naar een onderhoudsvriendelijke anpak, die dus zowel financieel als naar praktijk zo weinig mogelijk belastend moet zijn.